Statutul SAR -Sindicatului Arhitecților din România (proiect)

I)      Înființarea Sindicatului Arhitecților din România

1) Sindicatul Arhitecților din România este o organizație sindicală independentă, apolitică, neguvernamentală, cu personalitate juridică, înființată în scopul promovării și protejării drepturilor, libertăților și intereselor arhitecților, conductorilor arhitecți, arhitecților de interior și urbaniștilor angajați în cadrul societăților comerciale având ca obiect de activitate proiectarea de arhitectură și construcții, activitatea din domeniile conexe, precum și pe cea din administrațiilor publice din sectoarele aferente amenajării teritoriului, construcțiilor și urbanismului.

2) Sindicatul Arhitecților din România este fondat prin asocierea liberă a membrilor fondatori care îndeplinesc condițiile legale și statutare.

3) Adeziunea unor noi membri se poate face cu respectarea prevederilor legale și ale acestui Statut, fără niciun fel de discriminare legată de naționalitate, cetățenie, sex și gen, vârstă sau rasă.

II)   Membrii Sindicatului Arhitecților din România

1) Poate face parte din Sindicatul Arhitecților din România orice arhitect, arhitect de interior, conductor arhitect, urbanist, cu sau fără drept de semnătură, absolvenți ai facultăților de arhitectură din țară și străinătate, care îndeplinește una dintre următoarele condiții:

a)     Este salariat într-o societate comercială având ca obiect de activitate proiectarea de arhitectură (cod CAEN 7111), sau activități conexe proiectării de arhitectură (7112, 7120 etc)

b)     Își desfășoară activitatea în cadrul propriului birou individual de arhitectură (BIA), persoană fizică autorizată (PFA) și nu are angajați.

c)     Este asociat unic într-o societate comercială având ca obiect de activitate proiectarea de arhitectură (cod CAEN 7111), este asigurat social și nu are angajați.

d)     Este funcționar în serviciile de amenajarea teritoriului, urbanism, autorizarea construcțiilor și/sau disciplina în construcții, putând ocupa inclusiv funcția de arhitect șef, atât la nivel local, cât și județean.

2) Studenții facultăților de arhitectură, arhitectură de interior și urbanism pot adera la Sindicatul Arhitecților din România, având statut de membru simpatizant, cu drept de vot consultativ.

3) Dobândirea statutului de membru al Sindicatului Arhitecților din România se face, în baza unei adeziuni, pe baza documentelor doveditoare privind identitatea, dobândirea titlului de arhitect, conductor arhitect, arhitect de interior sau urbanist, precum și forma de exercitare a profesiei ca angajat sau lucrător independent.

4) Aderarea la Sindicat se face benevol, ca și retragerea din calitatea de membru.

5) Nu pot face parte din Sindicatul Arhitecților din România persoanele care dețin funcții de demnitate publică sau asimilate acestora, în condițiile legii.

6) Pot adera sau rămâne membri ai Sindicatului și arhitecții, conductorii arhitecți, arhitecții de interior și urbaniștii care sunt șomeri sau nu sunt angajați, fără a fi luați în considerare la stabilirea numărului de membri în raport cu care se constată reprezentativitatea Sindicatului.

7) Aderarea la Sindicatul Arhitecților din România nu este condiționată de înscrierea în Ordinul Arhitecților din România, Registrul Urbaniștilor din România, Uniunea Arhitecților din România, sau a oricărei altă organizație profesională, culturală, politică, economică sau neguvernamentală.

8) Între statutul de membru al Sindicatului Arhitecților din România și acela de membru al oricărei organizații profesională, culturală, economică, politică, sau neguvernamentală, cu excepția articolului Titlului II, art. 5.

9) Membrii sindicali au următoarele drepturi:

a)     Să aleagă și să fie aleși în funcțiile alese ale organizației, cu condiția plății cotizațiilor în ultimele 12 luni.

b)     Să participe la Adunările Generale.

c)     Să asiste la ședințele Senatului.

d)     Să fie reprezentați, în conformitate cu scopul și obiectivele Sindicatului, în activitatea profesională.

e)     Să solicite Sindicatului medierea în conflictele de muncă.

f)       Să solicite asistență în cazul în care este obiectul unor abuzuri,  discriminări sau hărțuiri la locul de muncă, ori în relațiile cu autoritățile publice locale sau centrale, sau al organizațiilor profesionale.

g)     Să vină cu propuneri concrete pentru îmbunătățirea activității Sindicatului, a activității profesionale și a construcțiilor, în general.

10)  Membrii sindicali au următoarele obligații:

a)     Să susțină activitatea Sindicatului prin plata cotizației.

b)     Să susțină acțiunile Sindicatului pentru atingerea scopurilor și obiectivelor propuse prin petiții, demonstrații legal organizate.

c)     Să promoveze acțiunile Sindicatului și să contribuie activ la atragerea unui număr cât mai mare de membri.

d)     Să aibă o atitudine colegială cu ceilalți membri sindicali.

III) Sediul Sindicatului

1) Sediul Sindicatului Arhitecților din România este în București, Strada….

2) În funcție disponibilitățile financiare și nevoile organizației, se poate alege un alt sediu sau mai multe, cu îndeplinirea formalităților legale privind înregistrarea juridică și fiscală.

IV)Principii directoare

1) Arhitectura, urbanismul și construcțiile au un impact cultural, economic și social fundamental în societate, contribuind la bunăstarea materială a locuitorilor și comunităților.

2) Accesul la locuințe de calitate într-un cadru urbanistic coerent, sustenabil și plăcut este o componentă de bază a nivelului de trai pentru orice locuitor.

3) Investițiile publice și private în amenajarea teritoriului, urbanismului și construcții sunt factori determinanți ai creșterii economice sustenabile.

4) Profesia de arhitect este o profesie liberală care poate fi exercitată în orice formă de organizare.

5) În exercitarea profesiei sale, arhitectul alege cele mai bune soluții tehnice și arhitecturale, cu respectarea intereselor beneficiarilor și a exigențelor de calitate.

6) Arhitectul beneficiază de drepturile de autor proporțional cu contribuția sa la proiectul de arhitectură.

7) În cadrul procesului de proiectare, arhitectul colaborează cu inginerii constructori de rezistență și instalații.

8) Calitatea construcțiilor este o caracteristică intrinsecă a acestora și este asigurată prin respectarea legislației și a normativelor de proiectare și execuție.

9) Calitatea soluțiilor tehnice și estetice din proiectele de arhitectură este rezultatul competenței, responsabilității și talentului arhitectului sau arhitecților, precum și a specialiștilor  care întocmesc proiectele de arhitectură, respectiv de structură și instalații, cu respectarea legislației și a normativelor de proiectare și execuție.

V)    Scopul,  obiectivele și activitatea Sindicatului Arhitecților din România

1) Sindicatul Arhitecților din România se constituie pentru:

a)     Protejarea titlului, prestigiului și drepturilor și libertăților profesiilor de arhitect, arhitect de interior sau urbanist, precum și a rolului acestora în amenajarea teritoriului și urbanismului, proiectarea construcțiilor, a proiectării de arhitectură în mod special, precum și în sectorul construcțiilor civile și industriale, pentru toți arhitecții, indiferent de forma de exercitare a profesiei

b)     Promovarea și apărarea principiilor pieței libere și a liberului acces în piața proiectării de arhitectură, proiectării construcțiilor în general și a pieței construcțiilor, precum și în piața muncii aferentă acestor domenii de activitate.

c)     Promovarea, protejarea și reprezentarea intereselor arhitecților angajați și a celor cu activitate independentă în relațiile cu autoritățile statului de orice nivel, angajatorilor, a organizațiilor, organismelor și instituțiilor de reglementare în domeniul proiectării, construcțiilor, amenajării teritoriului și urbanismului, precum și în relațiile cu orice entitate publică sau privată, locală, județeană, națională sau europeană.

d)     Asigurarea unui mediu de lucru echitabil, corect, nediscriminatoriu, pentru toți arhitecții, indiferent de poziția acestora în cadrul entităților economice din care fac parte.

e)     Protejarea drepturilor de autor

2) Pentru atingerea scopurilor și obiectivelor propuse, Sindicatul Arhitecților din România întreprinde următoarele activități:

a)     Reprezintă punctele de vedere ale membrilor săi în relațiile cu autoritățile publice și organismele de reglementare în cadrul proceselor de transparență decizională, legiferare și normare.

b)     Prezintă propuneri legislative forurilor competente

c)     Aduce argumente pentru adoptarea, modificarea sau respingerea proiectelor legislative, a normativelor de proiectare și a regulamentelor de urbanism.

d)     Mediază în numele membrilor săi conflictele de muncă cu angajatorii.

3) Sindicatul Arhitecților din România  poate forma sau se poate afilia unor federații sau confederații sindicale, sindical – patronale, organizații profesionale.

VI) Organizarea și funcționarea Sindicatului Arhitecților din România

1) Structura de conducere a Sindicatului este următoarea:

a)     Adunarea generală, constituită din toți membrii Sindicatului.

(i)     Adunarea Generală este convocată anual sau ori de câte ori este nevoie de către Senat, sau o treime din numărul membrilor.

(ii)    Adunarea Generală se întrunește în Adunări Generale Electorale și Adunări Generale Extraordinare.

(iii)  Cvorumul pentru ședințele Adunării Generale este de 50% din numărul de membri până la atingerea pragului de 300 de membri, sau 250 + 1/3 din numărul celor care depășesc 300 de membri.

(iv)  Adunarea Generală Electorală este organizată de Comisia de organizare a alegerilor și Adunării Generale.

(v)   Organizarea Adunărilor Generale se realizează de către Comisia Adunării Generale.

(vi)  Adunarea Generală se realizează fizic sau online.

(vii)Adunarea Generală modifică și aprobă Statutul Sindicatului cu majoritatea calificată (2/3).

(viii)                  Adunarea Generală aprobă Regulamentul de Funcționare cu majoritatea simplă.

(ix)  Adunarea Generală aprobă constituirea filialelor județene cu majoritatea simplă.

(x)   Adunarea Generală aprobă Directive Sindicale cu majoritatea simplă.

(xi)  Ședințele Adunării Generale se înregistrează și vor fi publice, pe site-ul organizației, pentru toți membrii săi.

(xii)În Adunarea Generală au acces toți membrii sindicali.

(xiii)                  Dreptul de vot în Adunarea Generală este condiționat de plata cotizației în ultimele 12 luni.

(xiv)                  Majoritatea simplă și cea calificată se calculează în funcție de numărul membrilor cu drept de vot.

b)     Senatul Sindicatului

(i)     Senatul este constituit din 20 de membri, aleși în Adunarea Generală. Numărul senatorilor se dublează la fiecare 500 de membri atrași în organizație.

(ii)    Toți membrii fondatori sunt membri interimari ai Senatului până la prima Adunare Generală.

(iii)  Senatul convoacă Adunarea Generală cel puțin odată pe an.

(iv)  Senatul discută, amendează și aprobă hotărârile și recomandările Sindicatului.

(v)   Ședințele Senatului se organizează cel puțin odată la două luni, sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea a două treimi dintre lideri.

(vi)  Senatul constată vacanța funcțiilor de Lider, Senator sau Cenzor și convoacă Adunarea Generală pentru ocuparea funcțiilor vacante.

(vii)Cvorumul necesar unei ședințe a Senatului este de două treimi dintre membri.

(viii)                  Hotărârile Senatului de iau cu majoritatea simplă a celor prezenți în ședință.

(ix)  Ședințele Senatului se pot organiza fizic sau online, sunt publice pentru membri și postate pe site-ul organizației, cu acces liber pentru membrii sindicali.

c)     Liderii sindicali

(i)     Adunarea generală alege trei lideri sindicali odată pe an.

(ii)    Nici o persoană nu poate ocupa mai mult de două ori consecutiv funcția de Lider.

(iii)  Cei trei lideri sindicali pot fi și membri ai Senatului.

(iv)  Liderii Sindicali reprezintă Sindicatul în relațiile cu terții, în baza mandatului Senatului sau a Adunării Generale.

(v)   Corespondența Sindicatului se realizează prin Secretarul General.

d)     Trezorier

(i)     Trezorierul este ales de Senatul Sindicatului dintre cei trei lideri sindicali, cu mandat de un an.

(ii)    Trezorierul cosemnează ordinele de plată, împreună cu cel puțin unul dintre ceilalți doi Lideri.

(iii)  Trezorierul întocmește bugetul organizației și îl prezintă, împreună cu ceilalți doi Lideri, spre aprobare, Senatului.

(iv)  Trezorierul urmărește încasarea cotizațiilor și propune suspendarea dreptului de vot al membrilor care nu și-au plătit cotizația mai mult de 12 luni calendaristice.

2) Comisia de cenzori

a)     Comisia de cenzori este formată din doi membri aleși de Adunarea generală, cu mandat de un an și un expert contabil.

b)     Comisia de cenzori verifică, aprobă sau respinge execuția bugetară anuală, solicită audit financiar contabil.

3) Secretarul General

a)     Secretarul General este ales de către Senat, în baza propunerii Liderilor Sindicali.

b)     Secretarul General pregătește ședințele Senatului și Adunării Generale.

c)     Secretarul General înregistrează noii membri și urmărește colectarea cotizațiilor.

4) Structuri permanente

a)     Comisia de Muncă

b)     Comisia Legislație

5) Structuri temporare și comisii

a)     Comisia Adunării Generale Electorale

(i)     Comisia Adunării Generale Electorale organizează alegerile în cadrul Adunărilor Generale.

(ii)    Din Comisia Adunării Generale Electorale fac parte minim trei membri, dar numărul acestora poate fi oricât de mare.

(iii)  Membrii Comisiei Adunării Generale Electorale nu pot fi candidați pentru niciuna dintre funcțiile alese.

(iv)  Membrii Comisiei Adunării Generale Electorale sunt validați de Senat.

(v)   Comisia Adunării Generale Electorale comunică datele Adunării secretarului General pentru a face convocarea membrilor.

(vi)  Comisia Adunării Generale Electorale validează candidaturile, la propunerea Secretarului General.

(vii)Comisia Adunării Generale Electorale rezolvă contestațiile, anunță rezultatele alegerilor și validează alegerile.

b)     Comisia Adunării Generale Extraordinare

(i)     Comisia Adunării Generale Extraordinare este constituită din minim trei membri, dar numărul acestora poate fi oricât de mare, înscrierea fiind deschisă oricărui membru sindical.

(ii)    Membrii Comisiei Adunării Generale Extraordinare sunt validați de Senat.

(iii)  Comisia Adunării Generale Extraordinare comunică Secretarului General

6) Filiale

a)     Se pot înființa, în fiecare județ, filiale județene ale Sindicatului la inițiativa a cel puțin 20 de membri sindicali, cu aprobarea Adunării Generale

b)     Filialele se vor organiza cu câte un Lider Teritorial, un Consiliu de câte 10 membri, o comisie de cenzori și un secretar, cu alegeri anuale.

VII)        Membrii fondatori și conducerea interimară a Sindicatului Arhitecților din România

1) Membrii fondatori ai Sindicatului sunt, în ordine alfabetică, trecuți în anexa 1 a prezentului document.

2) Toți membrii fondatori sunt membri interimar ai Senatului Sindicatului.

3) Până la organizarea primei Adunări Generale, după înregistrarea Sindicatului, acesta este reprezentat de ……….., ales de către membrilor fondatori, numit în continuare Lider Interimar.

4) Liderul Interimar este delegat de membrii fondatori să îndeplinească formalitățile necesare constituirii legale a Sindicatului, să contracteze serviciile unui avocat, să încheie contractul pentru Sediul Social și să deschidă un cont bancar în numele Sindicatului în proces de constituire, în care să verse sumele colectate de la membrii fondatori pentru constituirea Patrimoniului Inițial.

5) Liderul Interimar și Senatul Interimar vor convoca prima Adunare Generală în termen de 60 de zile de la constituirea legală a Sindicatului.

6) După organizarea alegerilor, funcțiile interimare vor fi înlocuite de cele normale.

VIII)      Cotizații și patrimoniu

1) Patrimoniul inițial al Sindicatului Arhitecților este constituit din contribuțiile financiare ale membrilor fondatori, după cum urmează:

a)     Membrii fondatori contribuie cu câte 1000 de lei

b)     Membrii fondatori înscriși ca arhitecți stagiari În Ordinul Arhitecților contribuie cu câte 120 de lei.

2) Patrimoniul Sindicatului poate fi constituit din fonduri proprii, precum și alte bunuri mobile și imobile, în condițiile legii.

3) Sindicatul se finanțează din cotizațiilor membrilor, donații și sponsorizări, precum și din activități comerciale non profit.

4) Cuantumul Cotizației se stabilește în cadrul primei Adunări Generale.

5) Studenții arhitecți și șomerii sunt scutiți de plata cotizației.

6) Atragerea de sponsorizări și donații nu poate constitui temei pentru schimbarea acțiunilor întreprinse de Sindicat.

IX) Regulamentul de funcționare al Sindicatului Arhitecților

1) Regulamentul de funcționare al Sindicatului va fi întocmit de o comisie de lucru și aprobată de Adunarea generală în termen de un an de la constituirea legală a Sindicatului.

X)   Partenerii de dialog social

1) Partenerii de dialog social ai Sindicatului Arhitecților din România sunt:

a)     Autoritățile publice locale, județene și naționale

b)     Autoritățile Uniunii Europene, a statelor membre și a statelor membre ale Comunității Economice Europene

c)     Ordinul Arhitecților din România

d)     Registrul Urbaniștilor din România

e)     Uniunea Arhitecților din România

f)       Organizațiile europene ale arhitecților și specialiștilor în construcții

g)     Organizațiile patronale din proiectare și construcții

h)     Agenții economici din proiectare și construcții

XI)Clauze finale și tranzitorii